Header Image - Afrika Reto de Kolektiva Agado

Sud-Afriko

Ukuxoxa izindaba nokuncintisana kwamasiko

Isikwele ngolweshumi,

IKensington

eKapa

Iningizimu Afrika

Umuntu Ongathintana Naye: Vusi Xofa

Ucingo: 27 79 548 6461

xofav1901@gmail.com

Khangisa. 1 we 31…. / ..08….. / 2020

Ngokubambisana ne-University of Seville (Spain), sihlela umncintiswano wezamasiko ohlose ukukhuthaza nokugcina amasiko ethu ngenkathi kuthuthukiswa ubungani bamazwe aphesheya. Indaba exoxa, umncintiswano wezinkondlo noma wamasiko uzoba ngomhlaka 16 Agasti kuya kumhlaka 16 Septhemba 2020 (cishe) lapha eSouth Africa futhi ngabantu abahlala kuleli lizwe kuphela abazobamba iqhaza kungakhathalekile ukuthi banayiphi imvelaphi noma izinhlangano ezinjani. Izofakwa kwenye yezindikimba zase-Afrika eziguqukela kokulandelayo:

a) Ubunikazi Bamasiko,

b) Izinkinga zolimi, kanye

c) Nezinkinga zokulingana kobulili.

Izidingo: Ababambiqhaza bayamenywa ukuthi balethe umbhalo wamasiko, inkondlo, indaba noma umyalezo o ulalelwayo wamagama angama-500 kuye kwangama-1000 wombhalo noma imizuzu eyi-10 yomsindo / ividiyo emide yemibhalo enengqondo / ebonakalayo.

Izilimi ezisetshenziswayo yi-IsiZulu, isiNgisi, iBembe, isiSwahili ne-Esperanto. Ezinye izilimi ezisetshenziswa yimiphakathi ehlala eNingizimu Afrika zingabhekwa.

Abaphumelele abathathu bokuqala bazovuzwa ngokheshi (kuze kube yi- $ 100 USD noma i-R1681) futhi bangafaka izinto zokufunda ze-Esperanto noma ezinye izinto zenani lamasiko.

Kuzocatshangelwa le mikhakha elandelayo yabahlanganyeli:

1. Intsha (Isikole esiphakeme 13-17)

2. Umuntu osemusha osemdala: 18-35

3. Abakhulile / abaneminyaka engama-36 ubudala, njll.

Sizokhuthaza ngamunye obambe iqhaza ukuthi alethe ngokwamandla akhe aphelele.

Bonke abathintekayo nabazobamba iqhaza bayanxuswa ukuthi baxhumane nekomidi elihlelayo kungakadluli umhla ziyi-10 Septhemba 2020 ngenombolo yokuxhumana ekhonjiswe kulesi sikhangiso.

Lo mncintiswano wuphrojekthi ebambisene neSeville University eSpain exhasa umcimbi.

Ukuthola eminye imininingwane nokubamba iqhaza sicela uxhumane 

Umakhalekhukhwini: Mr Vusi Xofa 27 79 548 6461 (IsiZulu); Dr B. E. Isheloke 072 597 8754; Mr.  Ramadhani Katunda 072 402 2600. ebyelongo@gmail.com

Storytelling and Cultural Competition

Square on Tenth, Kensington

Cape Town, South Africa

7405

Advert No. 1 dated 29th /August/2020

In collaboration with the University of Seville (Spain), we are pleased to inform you that we are organizing a cultural competition which aims at promoting and preserving our culture while enhancing international friendship. The story telling, poetic and cultural competition will be held from 16th August to 16th September 2020 (virtually) here in South Africa. Only people residing in this country will participate regardless of their origin or affiliations. It will be anchored in one of the African themes evolving around:

 1. Cultural identity
 2. Language issues
 3. Gender balance issues

Requirements:

Participants are invited to submit a cultural text poem, story or even an audio/video message of 500 to 1000 words for text or a 5-10-minute-long audio/video for sound/video documents.

The languages of use are isiZulu, English, Bembe, Swahili and Esperanto. Other languages used by communities living in South Africa could be added according to the candidates’ choice.

The first three winners will be rewarded in cash (up to $100 USD or +- R1681) and could include Esperanto learning materials or other items of cultural value.

The following categories of participants will be considered:

 1. Youth (High School 13-17 years old)
 2. Young adults: 18-35 years old
 3. Mature/Old: 36 and above.

We will encourage each participant to deliver according to his or her full potential.

All interested and prospective participants are urged to contact the organizing committee not later than on 10th September 2020 through the contact number provided on this advert.

The competition is a project in partnership with Seville University in Spain which subsidises the event.

For more information or for participation please contact Dr B. E. Isheloke 072 597 8754 OR Mr. Vusi Xofa 0795486461 or Mr.  Ramadhani Katunda 072 402 2600 ebyelongo@gmail.com

0 views

Benino

by ARKALKI 0 Comments

Ne maltrafu la okazon !

Kadre de revivigo kaj plibonigo de la kultura kaj ligva identeco en
Afriko, konkurso nomata ‘’ kolektiva agado pri kultura kaj lingva identeco de Afriko’’ estas organizata por la publiko.


Tiucele, ĉiu partoprenanto devas produkti tekston sur unu el la jenaj temoj :
Kulturo ( la efektoj de la modeloj pri disvolviĝo) ; lingvo ( kiel la lingva politiko havas ekonomiajn konsekvencojn, kiujn malsamas laŭ la socia tavolo ) aŭ sekso( rolo/loko de virinoj en la komunumo).

 • La produktado povas esti parola aŭ skriba,
 • Elektu unu lingvo Franca, Fon aŭ Adja por via teksto,
 • La marĝeno respektinda estas de 500 ĝis 1000 vortoj.
 • Estas devigo por ĉiuj partoprenantoj mencii sian plenan adreson.

La partopreno de lernantoj de diversaj niveloj de la edukada sistemo ( baza,
meza, supera) estas forte dezirinda.
Sciu ke la projekto estas mone kaj institucie apogata de la Universidad de Sevilla( Hispanio).
La du plej bonaj rakontoj po menciataj niveloj de la edukada sistemo ricevos lernomaterialojn kaj allogan monan koverton.
Por liveri la rakontojn, bonvolu telefoni al la jenaj numeroj : 66-69-02-56 / 97-59-51-71 aŭ simple sendu PDF-n version de viajn rakontojn al ĉi tiu retpoŝta adeso ” gnancadjab@yahoo.fr “.
Por pliaj informoj, bonvolu kontakti la landan komisionon de la konkurso.


Atestime,
Bernard GNANCADJA, landa respondeculo de la konkurso.
0 views

Malio

by ARKALKI 0 Comments

KOMUNIKO


La Reto pri Kolektiva Agado por Lingva kaj Kultura Identeco en Afriko kun subvencio de la Universitato de Sevilo (Hispanio) organizas kunlabore Technolab-ISTA kaj Asocio Esperanto Malio rakont-konkurson (teksto aŭ aŭdio) laŭ jenaj terminoj :

Lingva identeco
Kultura Identeco
Seksa Egaleco en Malio


Tiu konkurso malfermas al studentoj, ankaux al tiuj, kiuj parolas Esperanton, Francan kaj Bambaraon.


La 3 unuaj rakontoj por ĉiu temo ricevos jenajn premiojn :


Unua Premio : Tabulkomputilo Okingo + 45 000 F XOF po persono
Dua Premio : Tabulkomputilo Okingo + 20 000 F XOF po persono
Tria Premio : Tabulkomputilo Okingo + 5 000 F XOF po persono

Por partopreni, simple elekti (i) temon (ii) lingvon (iii) kaj sendu vian rakonton inter 500 kaj 1000 vortoj (pli malpli 2 paĝoj) retpoŝte ĉe concouresperanto2020@gmail.com aŭ poŝte al Technolab ISTA, Bamako.


La anonco de venkintoj okazos je ……….


Por ĉiuj informoj, kontaktu retpoŝte malia_emovado@yahoo.fr , Telefone 66767269 kaj ĉe la TTTejo www.afriko.civiencia.io


Drissa Flayoro DIAKITE
Esperanto Malio
1 view

Madagaskaro

Fifaninana “tantara foronina” iarahana amin’ny Sunrise Academy Moramanga sy ny vondron’olona miteny Esperanto ao Moramanga,vatsian’ny Université de Seville Espagne vola

TIA MANORATRA ve ianao? Maniry ve ianao mba ho vakiana eny anivon’ny sekoly   na oniversite ny asa soratra novokarinao?
NATAO HO ANAO mihitsy ity fifaninana “tantara foronina” ity koa mandraisa anjara
MPANDRAY ANJARA

Misokatra ho an’ny teratany Malagasy manerana an’I Madagasikara ny fifaninana, izay misokajy toy izao:

 • Ankizy: 09-13 taona
 • Tanora : 14 -20 taona
 • Olon-dehibe: 20 taona noho miakatra
LOHAHEVITRA

Ny vehivavy sy ny fiarahamonina

Ny fanandratana ny kolotsaina

Ny mahazava-dehibe ny tenindreny

FEPETRA MAHAKASIKA NY LAHATSORATRA

 « Tantara foronina » na « Contes »   amin’ny Teny Malagasy Ofisialy.

Voanteny 500-1000 isa no mandrafitra azy

“Police Times New Romans 12, justifiée” no ampiasaina.

Ny lahatsoratra dia tsy mbola navoaka na nanaovana fifaninana na ihany koa nantonta boky.

NY LOKA hozaraina dia toy izao manaraka izao, araky ny sokajiny avy:

 • Laharana voalohany: Vola 70€ + boky sy fitaovam-pianarana
 • Laharana Faharoa:Vola 50€ + boky sy fitaovam-pianarana
 • Laharana Fahatelo: Vola 30€ + boky sy fitaovam-pianarana

IREO LAHATSORATRA MENDRIKA indrindra isan-tsokajiny dia halefa any amin’ny Université de Seville mba haparitaka eran’ny Afrika aorian’ny fandikanteny hatao.

ANGATAHO ny taratasy fandraisana anjara ao amin’ny rcl.alisoa4@gmail.com  

ALEFASO  mailaka na  fesiboky ny asa soratrao, amin’ny endriny PDF

Adiresy mailaka:

rcl.alisoa4@gmail.com

 Vondrona Fesiboky:

Sunrise Love and Serve group: English Club and charity work

Ho antsika avy ao Moramanga dia azo atao ny maka  mivantana ny taratasy fisoratana anarana sy manatitra ny asa soratra  vita printy  amin’ireto toerana ireto:

Sunrise Academy Ambodiakondro

ny Akany Gazela Moramanga

Daty fara-fandraisana anjara : 06 Septambra misasakalina

3 views